Bygglovsritningar

När du ska söka bygglov behöver du bygglovsritningar. Vi ritar bygglovsritningarna till ditt byggprojekt och hjälper dig med bygglovsansökan och övriga tekniska handlingar.

Bygglovsritning tillbyggnad villa

Tillbyggnad villa Stockholm

Bygglovsritningar för enbostadshus med fristående tillbyggnad som dockas mot huvudbyggnaden. Tillbyggnaden är uppförd i lösvirke med nockbalk i limträ och takbalkar i konstruktionsvirke.

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar är arkitektritningar som visar byggnadens utformning, utseende och placering på tomten.

Bygglovsritningar tillbyggnad villa med taklyft

Tillbyggnad villa Arvika med taklyft

Bygglovsritningarna visar en tillbyggnad av villa. På fasadritningarna ser man tydligt förändringen med taklyft som ger en extra våning. Sektionsritningen visar de nya höjderna invändigt. På bottenvåningen byggs det även till ett inglasat uterum i söderläge.

Bygglovsritningarna gestaltar byggnadens arkitektoniska karaktärsdrag och dess funktioner. En bygglovsritning illustrerar tydligt hur det du tänker bygga ser ut och hur det förhåller sig till omgivande byggnader, fastigheter och mark. Ritningarna är specifika för varje bygglov och byggprojekt.

Bygglovsritning ombyggnad villa

Ombyggnad villa Göteborg

Bygglovsritningar ombyggnation av enbostadshus med ändring i bärande konstruktion.

Bygglovsritningarna verifierar att byggnaden eller byggnadsåtgärden uppfyller kraven i detaljplanen och gällande byggregler. Bygglovsritningar krävs vid ansökan om bygglov vid nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av de flesta byggnader. Andra benämningar på bygglovsritningar är arkitektritningar, A-ritningar eller husritningar.

Bygglovsritningar nybyggnad villa

Nybyggnad villa Karlstad

Bygglovsritningar nybyggnation av enbostadshus i ett plan med generösa ytor. Villan är byggd i lösvirke med stora glaspartier. Stort fokus låg på energiberäkningen.

Bygglovsritningarna skickas in till kommunen tillsammans med bygglovsansökan och blir en del av bygglovsbeslutet. Ritningarna ligger sedan till grund för kontrollplan, konstruktionsritningar och övriga bygglovshandlingar.

Vilka krav finns det på bygglovsritningar?

Bygglovsritningar skall vara skalenliga och fackmannamässigt utförda och bl a följa föreskrifterna i BBR (Boverkets byggregler, BFS 2011:6). Föreskrifterna i BBR är minimikrav som ska uppfyllas.

Områden som avhandlas i BBR är tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, buller, säkerhet vid användning och energihushållning. Vissa krav som t ex tillgänglighet prövas i bygglovet medan t ex energihushållning kontrolleras vid tekniskt samråd eller regleras som en punkt i kontrollplanen. Som byggherre har du ansvar för att ditt bygge följer reglerna i BBR. På Boverkets hemsida finns BBR att läsa i sin helhet.

Du kan rita dina bygglovsritningar själv så länge de är korrekt utförda. Det är dock en hel del att tänka på så vi rekommenderar att ta hjälp, åtminstone i slutfasen. Vår erfarenhet visar att det är mycket enklare att få ett bygglov godkänt och beviljat med professionella bygglovsritningar. När vi ritar dina bygglovsritningar följer vi gällande regler som är aktuella för just ditt projekt och för svenska förhållanden.

Vilka ritningar ingår i bygglovsritningar?

I normalfallet innehåller bygglovsritningar följande:

Situationsplan

Situationsplanen baseras på nybyggnadskarta/tomtkarta och visar från ovan hur byggnaderna ligger på tomten. Placeringen av byggnaden fixeras med måttsättning mot fastighetsgränser. Höjdläge på färdigt golv eller färdig sockel sätts ut. Om det är en tillbyggnad markeras vad som är nytt och befintligt. Skalan på situationsplanen är vanligen 1:400 eller 1:500 men kan variera. Man lägger också in en pil som visar riktningen mot norr, en s k norrpil. Nybyggnadskarta/tomtkarta kan beställas från kommunen.

Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen påminner om situationsplanen och visar från ovan hur tomten är tänkt att disponeras. Den ritas ofta i en mindre skala t ex 1:200. På markplaneringsritningen ritar man in parkeringsytor, infart, körytor, gångvägar, murar, stödmurar, staket, uteplatser, markuppfyllnader mm. I enklare ärenden kan markplaneringsritningen kombineras med situationsplanen.

Fasadritningar

Fasadritningar visar byggnadens alla sidor rakt framifrån. Den vanligaste skalan för fasadritningar är 1:100. Det är viktigt att fasadritningarna ser ut som man tänkt sig färdig byggnad. Om fönster ska ha spröjs och foder så ska det också ritas in. Fasadmaterial och takmaterial kan läggas in som en skraffering och/eller anges i text på ritningen. Takutsprång, entrétak, trappor, altaner, räcken, skortenar, takstege, snöraskydd, balkonger etc ska också ritas in. Marknivå på fasadritningar markerar man med en streckad linje som visar befintlig marknivå och heldragen linje som visar projekterad/färdig marknivå. I vissa fall kan man behöva redovisa marklinjer ända ut mot tomtgräns. Då lägger man ofta det som en extra ritning i skala 1:200 av utrymmesskäl.

Fasadritning bygglov villa
Fasadritning bygglovsritningar villa.

Planritningar

Planritningen visar byggnadens innehåll från ovan i ett horisontellt snitt som ligger ungefär 1,2 m över golvnivå. Man lägger snittet så det skär igenom fönster och dörrar m m. Man ritar en planritning för varje våning och skalan är vanligen 1:100. Man markerar på planritningen vilka väggar som är nya, vilka som är befintliga och vilka som eventuellt ska rivas. Bärande väggar kan ritas lite tjockare för att visa deras funktion. De olika rummens tänkta användning redovisas i text, t ex kök, sovrum, badrum etc. Fast inredning ska ritas in så man kan se att reglerna i BBR(boverkets byggregler) uppfylls, t ex tillgänglighetskrav, bostadsutformning och säkerhet vid användning.

Planritning bygglov stall
Planritning bygglov/förprövning stall.

Sektionsritningar

Sektionsritningen visar ett vertikalt snitt i byggnaden på lämpligt ställe. För vissa byggnader kan det vara nödvändigt med både två och tre sektionsritningar. Sektionsritningen görs vanligen i skala 1:100. På sektionsritningen måttsätts byggnadshöjd, våningshöjd, bjälklagstjocklek, takutsprång och takvinkel. Man markerar även höjd på färdigt golv. Marklinjer intill byggnad ritas in.

Sektionsritning bygglov garage med övervåning
Sektionsritning bygglov dubbelgarage med övervåning.

Vad kostar bygglovsritningar?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats i ritningsarbetet. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar. Vi levererar bygglovsritningar av hög kvalitet till ett schysst pris. Bra handlingar genererar ofta en kostnadsbesparing i projektet som överstiger ritningskostnaden. Vi håller det pris vi utlovar och ser till att du blir nöjd!

En stor fördel med att beställa bygglovsritningar från oss är att vi även gör konstruktionsritningar. Konstruktionstänket är med redan från första stadiet och få eller inga ändringar behöver senare göras i utformningen. Dessutom erbjuds kunder som beställt bygglovsritningar från oss förmånligare priser på våra övriga tjänster, såsom konstruktionsritningar och energiberäkningar.

Prisexempel:

Referensprojekt

Nedan följer några exempel på hur bygglovsritningar från oss kan se ut. Du finner även fler ritningsexempel i menyn under rubriken ”Ritningsexempel”.

Exempel bygglovsritning lättbetongvilla

Nybyggnad 2-plansvilla lättbetong

Bygglovsritningar för villa murad i lättbetong.
Bygglovsritning villa

Nybyggnad villa 1.5 plan

Ritningar till bygglov för villa i lösvirke.
Bygglovsritningar 2-plansvilla

Nybyggnad 2-plansvilla

Bygglovshandlingar för enbostadshus i två plan.
Bygglovsritning tillbyggnad

Tillbyggnad fritidshus

Bygglovsritningar för tillbyggnad av fritidshus.
Bygglovsritning nybyggnad enplansvilla

Nybyggnad enplansvilla pulpettak

Ritningar till bygglovsansökan nyproduktion villa.
Bygglovsritningar villa

Nybyggnad exempelvilla 1-plan

Arkitektritningar till bygglov för villa i ett plan.

Vi hjälper dig med alla bygglovshandlingar

Vi utför byggprojektering av villor, fritidshus, garage, stall, maskinhallar, industribyggnader, flerbostadshus, offentliga lokaler m m. Vår målsättning är att leverera prisvärda bygglovsritningar av premiumkvalitet.

Vi jobbar med nyproduktion och om- och tillbyggnad åt både privatpersoner och företag. Vi kan ta fram ritningar från grunden eller endast renrita efter kundens skisser. Vi arbetar på distans över hela Sverige. Alla bygglovshandlingar är fackmannamässiga och följer gällande föreskrifter och svensk standard.

Vi ritar bygglovsritningarna i Autodesk Revit som är ledande på marknaden inom bygg. Det innebär att husritningarna kan sparas i ett framtidssäkrat format och du får en bra dokmentation som kan följa fastigheten.

Beställ bygglovsritningar

Vi hjälper dig med bygglovsritningar av högsta kvalitet till fast pris. Alltid snabb leverans över hela Sverige! Vi har funnits på nätet sedan 2005 och har sedan dess producerat ett stort antal godkända bygglovsritningar åt nöjda kunder.

Vi levererar alltid ett professionellt utfört arbete som följer svenska lagar, föreskrifter och normer. Om du behöver hjälp med din bygglovsansökan hjälper vi självklart till.

När du beställer bygglovsritningar från ByggTeknikCentrum har du fri support under hela byggtiden och du får alltid ett rabatterat pris på konstruktionsritningar eller andra bygglovshandlingar.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Besök gärna vår web-shop på Ritningspaket.se. Där finner du färdiga ritningspaket med bygglovsritningar och konstruktionsritningar för direkt nedladdning.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!

Hur går arbetet till?

Oftast kan vi ge ett fast pris på bygglovsritningarna. För att få en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för bygglovsritningar innehåller vanligtvis enkla skisser, en kortfattad beskrivning och vid tillbyggnad/ombyggnad även befintliga bygglovsritningar.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med bygglovsritningarna. När vi ritar tar vi största hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området.

När bygglovsritningarna är uppritade mejlas dom över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar mm diskuteras. Ibland behöver bygglovsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som bygglovsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga bygglovsritningarna levereras i PDF-format. Bygglovsritningarna kan även levereras i DWG-format om så önskas.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas bygglovsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!