Kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N

En kontrollansvarig krävs för de flesta byggprojekt. Vissa mindre tillbyggnader och komplementbyggnader är undantagna om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller i just ditt fall.

Den kontrollansvariges uppgifter är enligt PBL(Plan- och bygglag 2010:900) följande:

  1. Biträda byggherren med att upprätta ett förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.
  2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller görs.
  3. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
  4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  5. Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iaktagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
  6. Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
  7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Geografiska arbetsområden

I dagsläget tar vi uppdrag som kontrollansvarig i följande områden:

Vad kostar en kontrollansvarig?

Vi tillämpar individuell prissättning beroende på projektets komplexitet, omfattning och krav på kontroll.

Allmänna villkor och försäkring

För varje projekt upprättas ett kontrollansvarigavtal som skall skivas under av kund innan arbetet påbörjas. Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är gilitga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan. Ett kostnadsförslag är alltid gratis!

PBL(Plan- och bygglag 2010:900)

Vill du veta mer kan du läsa kapitel 10 ur Plan- och bygglag 2010:900 på Riksdagens hemsida.